Welcome

Smart Metering proizvodi i rešenja

Data Concentrator

 

Softver AMI-DC

 

Sinhronizacija sa AMM Centrom

Sinhronizacija između AMM Centra i Koncentratora podataka je dvosmerna i može biti inicirana sa obe strane. Iz AMM Centra se zadaju planovi očitavanja i postavljaju zahtevi za izveštajima o uspešnosti očitavanja. Sa Koncentratora podataka se šalju notifikacije, alarmi, prikupljeni podaci i zahtevani izveštaji. Komunikacija između AMM Centra i Koncentratora je zaštićena elementima simetrične i asimetrične kriptografije.

 

Očitavanje i Parametrizacija

Očitavanje i parametrizacija se izvršavaju prema planovima i zahtevima koji su dobijeni iz AMM Centra. Očitani podaci se validiraju prema statusu i šalju u AMM Centar. Podržana je komunikacija preko RS485, PLC i Zigbee komunikacionog kanala.

 

Notifikacija AMM Centra

Koncentrator autonomno može da započne komunikaciju sa AMM Centrom u cilju predaje informacije o novopostavljenim brojilima, statusima i događajima na brojilima, nedostupnosti brojila na mreži i drugim, za AMM Centar, relevantnim informacijama.

 

Reporting

Na zahtev iz AMM Centra Koncentrator priprema i predaje izveštaj o:

  • Uspešnosti komunikacije sa brojilima
  • Uspešnosti komunikacije sa centrom
  • Trenutnom sopstvenom statusu
  • Promeni parametara
  • Izvšenju programa/rasporeda ili komandi po zahtevu
  • Pristupima na kolektor
  • Pojavi novih brojila

 

 

 
 

 

Smart Metering proizvodi i rešenja

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika