Welcome

Smart Metering proizvodi i rešenja

 

Mesmet One je ekonomično rešenje,koje nudi najbolji odnos cene i kvaliteta. Sa jedne strane odlikuje ga jednostavnost instalacije, korišćenja i održavanja, a sa druge strane skup funkcionalnosti koji korisniku obezbeđuje daljinsko očitavanje i parametrizaciju brojila električne energije, izveštavanje i eksport podataka u druge podsisteme distribucije. U komunikaciji sa brojilima je podržan DLMS standrad, a sistem predviđa komunikaciju preko GSM/GPRS, PLC, Zigbee, RS485 komunikacionih kanala. Rešenje je realizovano na .NET 2.0 platformi, korišćenjem Microsoft SQL Server-a 2005 i Visual Studio 2005 software-skih alata za razvoj baze podataka i aplikativnih komponenti. Sistem Mesmet One se sastoji od 3 windows aplikacije:

 

 

Mesmet One Click
Aplikacija Mesmet One Click je namenjena za očitavanje ili parametrizaciju jednog brojila lokalno preko optičke sonde ili daljinski. Podaci očitani kroz ovu aplikaciju se ne upisuju u bazu. Sva komunikacija sa brojilom se odvija po DLMS standardu.

 

Mesmet One Reporting
Aplikacija Mesmet One Reporting je namenjena za različite preglede prikupljenih podataka. Podaci na izveštajima mogu biti prikazani tabelarno ili grafički prema kriterijumima koje korisnik zadaje. Aplikacija dozvoljava korisniku preglede podataka preko izveštaja,štampanje i eksport podataka u Excel ili XML format.

 

Mesmet One
Mesmet One aplikacija predstavlja srce Mesmet One sistema i zadužena je za kompletnu administraciju i automatsku komunikaciju sa brojilima. U okviru aplikacije, brojila u sistemu se očitavaju preko GSM/GPRS, PLC, ZigBee ili preko RS232/RS485 komunikacionog kanala. Podaci se očitavaju prema rasporedima koje korisnik definiše na dnevnom ili mesečnom nivou, ili direktnim zadavanjem komande (OnDemand).

 

Smart Metering proizvodi i rešenja

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika