Welcome

Evidencija radnog vremena

 

 

TACad - Time Attendance and Access Control integrated with Active Directory je sistem namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa korišćenjem beskontaktnih smart kartica. Omogućava efikasno upravljanje radnim vremenom, podiže nivo radne discipline kao i nivo bezbednosti u preduzeću.

 

Mogućnosti definisanja različitih radnih satnica, web uređivanje i prikaz podataka, evidencija posetilaca, active directory integracija, pristup prostoriji sa 2 kartice, fotografisanje prilikom evidencije, slanje SMS poruka, automatsko izveštavanje putem e-mail-a kao i eksportovanje podataka u odgovarajuće formate su samo neke od mnogobrojnih mogućnosti sistema.

 

Identifikacija se vrši pomoću beskontaktnih kartica iz skupa Mifare palete proizvoda: Mifare Classic, Mifare DesFire i Mifare Plus. Preko web aplikacije je omogućen pregled ličnih podataka kao i podataka grupe zaposlenih za čiju obradu zaposleni ima ovlašćenje.

 

Automatizam u obračunu radnih i prekovremenih sati, beleženju kašnjenja i prevremenih odlazaka sa posla predstavlja sastavni deo ovog sistema koji pruža tačne i pravovremene podatke na osnovu kojih se poboljšava radna disciplina u preduzeću. Sistem pruža korisniku određen broj predefinisanih izveštaja, kao i mogućnost izrade novih prema specifičnim potrebama. Izveštaji su dostupni preko web aplikacije kao i putem automatskog slanja na definisane e-mail adrese. Podaci sa izveštaja se mogu eksportovati u odgovarajuće formate i koristiti u drugim sistemima.

 

Sistem je korisnički orijentisan, intuitivan i lak za upotrebu. Fleksibilnost i konfigurabilnost sistema pružaju komfor u radu i odgovore na najrazličitije zahteve korisnika. Omogućeno je korišćenje svih aplikacija sistema na više jezika. Sistem se neprestano razvija i unapređuje na osnovu zahteva korisnika na jednoj i razvoja novih tehnologija na drugoj strani.

 

TACad sistem je dostupan u hosting i on-site varijanti. Uz svaki od paketa je obezbeđeno održavanje i podrška, kako bi operativnost instaliranog sistema bila na najvišem nivou i kako bi se uz stručne savete sistem efikasnije koristio.

 

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika