Welcome

Elektronska pisarnica

  

Aplikativno rešenje za elektronsko praćenje prijema predmeta u pisarnici i praćenje tokova kretanja predmeta u Organima Gradske uprave. U celosti je usklađena sa uredbom i uputstvom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i sadrži sve funkcionalnosti koje su propisane ovom uredbom i uputstvom. Rešenje je po potrebi moguće prilagoditi svakom korisniku do pojedinih detalja.
 
Radi obezbeđenja bezbednosti informacija omogućeno je definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i ovlašćenja koje korisnik poseduje.
 
 
Osnovne funkcionalnosti elektronske pisarnice:
 
•  Zavođenje predmeta, pregled i izmena zavedenih predmeta
•  Dodavanje dopuna i akata na zavedene predmete (žalbe, tužbe, molbe…)
•  Zavođenje skeniranih dokumenata uz predmet, dopunu, akt
•  Zavođenje ulazne i izlazna pošte
•  Razvođenje i arhiviranje predmeta
•  Automatsko izlučivanje predmeta nakon isteka roka čuvanja
•  Pretraživanje zavedenih predmeta, dopuna i akata prema različitim kriterijumima
•  Štampanje omota spisa
•  Štampanje internih dostavnih knjiga
•  Štampanje dnevnih knjiga
•  Štampanje knjige primljene i poslate pošte
•  Vođenje i štampanje elektronske knjige računa
•  Praćenje loga promena nad podacima predmeta
•  Dostavljanje predmeta organima grada Beograda
•  Praćenje toka kretanja predmeta u Organu od prijema do rešavanja
 
 
Upozorenja
 
•  Reversi – spisak predmeta izdatih na revers kojima je istekao rok čuvanja
•  Rokovnik – spisak predmeta u rokovniku kojima je istekao rok čuvanja
•  Van roka rešavanja – Spisak predmeta kojima je istekao rok rešavanja
 
 
Izveštavanje
 
•  O predmetima – prema organizacionim jedinicama, klasifikaciji, referentu, statusu predmeta (aktivan, arhiviran...), vrsti predmeta (crveni, žuti, beli, …), roku rešavanja (u roku, van roka)
•  O dopunama – prema organizacionim jedinicama, klasifikaciji, referentu, statusu predmeta (aktivan, arhiviran), vrsti dopune
•  O reversima – prema organizacionim jedinicama, klasifikaciji, referentu, statusu reversa (izdat, vraćen) GIRGU – mesečni izveštaj o radu referenta (broj zavedenih predmeta, broj arhiviranih predmeta… )
•  GIRGU – mesečni izveštaj o radu referenta (broj zavedenih predmeta, broj arhiviranih predmeta… )
 
 
Administracija
 
•  Administracija klasifikacije i opisa klasifikacije predmeta po materiji
•  Administracija organa i organizacionih jedinica i definisanje delovodnika
•  Administracija korisnika aplikacije
 
 
Praćenje toka kretanja predmeta u Organu
 
Svi predmeti koji su zavedeni u Pisarnici dobijaju jedinstveni delovodni broj na osnovu koga se automatski prosleđuju Organu za koji su primljeni. Kroz vođenje aktivnosti nad predmetom moguće je praćenje toka kretanja predmeta, od njegovog prijema u Organ, pa sve do prosleđivanja pisarnici radi razvođenja i arhiviranja.
 
Definisanjem organizacione strukture radnih mesta i zaposlenih određuju se prava na obradu predmeta. Za svakog zaposlenog je moguće definisati da li ima prava da vidi sve predmete u Organu u kom radi ili vidi samo predmete koji su mu dodeljeni pri evidenciji kretanja predmeta.
 
Elektronska pisarnica podržava definisanje različitih pravila vođenja toka kretanja predmeta.
 
Primljen u organ > Raspoređen > Dodeljen na obradu > Primljen na obradu > Otpremljen na parafiranje i potpis > Parafiran > Potpisan i obrađen predmet > Prosleđen pisarnici
 
 
Referentni korisnik koji koristi aplikativno rešenje Elektronska pisarnica:
 
Gradska uprava grada Beograda – Implementirano je centralizovano aplikativno rešenje koje integriše šest lokacija sa zasebnim lokalnim pisarnicama Gradske uprave. Sistem koji podržava prijem 650.000 – 700.000 predmeta godišnje, I omogućava višekorisnički rad za 1800 simultanih korisnika. U novo aplikativno rešenje su importovani i integrisani svi podaci iz prethodnih aplikacija koje su do tada koristili u Gradskoj upravi grada Beograda.
 
 
Elementi tehničkog rešenja:
 
Windows Server 2008 R2, Active Directory, Visual Studio 2010, .NET Framework 4.0, SQL Server 2008 R2 - Express Edition, SQL Reporting
 
 
 Pogledajte PDF Elektronska pisarnica
 
 

Elektronska pisarnica

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika