Welcome

eCB - electronic Credit Bureau

 


 

 

​Preduzeće E-Smart Systems je razvilo poslovno - tehnički sistem eCB (electronic Credit Bureau) 

 
Sistem automatizovano prikuplja podatke od banaka, lizing kuća, štedionica, osiguravajućih kompanija, fondova, javnih i komunalnih preduzeća, trgovinskih kuća, telekomunikacionih kompanija i dr.koje nazivamo IZVORI PODATAKA. Prikupljaju se finansijski podaci o njihovim KLIJENTIMA (fizička lica, pravna lica i preduzetnici).
 
Prikupljanje se vrši pomoću software-skog modula koji se instalira kod izvora podataka i omogućava prijem i obradu podataka na dnevnom nivou.
 
Obradom prikupljenih podataka eCB omogućava svojim KORISNICIMA da dođu do informacija o svojim postojećim i potencijalnim kljientima, čime im pomaže u analizi rizika i mogućnosti u njihovom poslovanju. Korisnici sistema mogu biti ujedno i izvori podataka ali i druge zainteresovane institucije i pojedinci. Informacije od eCB-a korisnici dobijaju u obliku izveštaja i to putem web aplikacije ili korišćenjem b2b software-skog modula koji se instalira kod korisnika i omogućava integraciju sa njegovim postojećim informacionim sistemom. Izveštaji eCB-a predstavljaju objedinjen “prikaz” klijenta u formatu i sadržaju dogovorenim sa korisnicima, i dobijaju se u roku od 1 sec.
 
 Pored klasičnih izveštaja eCB poseduje servise automatizovanog skoringa, monitoringa i alertinga klijenata ali i mogućnost dobijanja složenih makroekeonomskih izveštaja i analiza.
 
 Odgovornost za tačnost podataka koji se sakupljaju u eCB-u leži na samim izvorima podatka. Za slučaj pogrešno dostavljenih podataka razvijen je sistem za reklamacije koji omogućava brzo i fleksibilno reagovanje na žalbe klijenata, tako da ih je moguće rešiti u roku od 24h.
 
 U osnovi eCB-a, je specijalizovan software-ski sistem koji automatizuje sve poslovne procese u radu kreditnog biroa.
 U pitanju je distribuiran sistem koji ima svoje klijentske i serverske komponente i omogućava eCB-u da posluje tačno, performantno, sigurno i uz najniže troškove poslovanja. Sistem je izgrađen najsavremenijim tehnologijama u oblasti razvoja software-a i implemetira najviša dostignuća na polju zaštite podataka bazirana na PKI tehnologiji.
 
 

eCB - electronic Credit Bureau

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika